Säkerhetsbesiktning av lek- och fitnessutrustning

Besiktning & underhåll

De olika förfarandena är följande:

INSTALLATIONSBESIKTNING

Installationsbesiktning utförs innan en nyanlagd lekplats/utegym tas i bruk. Syftet med besiktningen är att kontrollera den övergripande säkerhetsnivå avseende redskapen & dess omgivning

FUNKTIONSBESIKTNING

Funktionsbesiktning är en kontroll av redskapets funktion & stabilitet. Besiktningen ska utföras med 1 till 3 månaders mellanrum eller enligt tillverkarens anvisningar. Tidsintervallet styrs även av frekvens & intensitet av användningen.

RUTINMÄSSIG VISUELL BESIKTNING

Rutinmässig visuell besiktning utförs för att identifiera uppenbara faror som grundar sig på normal användning, väderförhållanden eller vandalism.

ÅRLIG BESIKTNING

Årlig besiktning ska utföras för att säkerställa säkerhetsgraden för lekplatsen/utyegym & dess fundament samt ytor.

Kontrollen syftar till att verifiera lekplatsens överensstämmande med gällande regelverk rörande säkerhet. Faktorer som kan påverka säkerheten är bland annat väder, förekomst av röta, korrosion samt förändringar av redskapets säkerhetsnivå

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

Fastighetsägare, som till exempelvis kommun, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL). Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL). När en ny lekplats har uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med erforderlig kompetens att bedöma överensstämmelse med tillämpliga delar av SS-EN 1176 och SS-EN 1177

Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör enligt standarden SS-EN 1176-7:2008 utföras av ”en kompetent person” och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas.

Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen enligt standarden bör rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller vara nödvändiga. Dessa kontroller kan göras av fastighetsägaren själv.

Vi erbjuder säkerhetsbesiktning & utförande av årlig kontroll, med tekniska kunnande, lång yrkeserfarenhet & kunskap om lagstiftning samt bestämmelser.