CE-märkning

Vad händer om man inte CE-märker?

Om man inte följer arbetsmiljöverkets anvisningar om EG-försäkran om överensstämmelse, så kan du bli skyldig att betala en sanktionsavgift

150 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf punkt e) konstaterades. se AFS 2008:8 med ändringsföreskrift 2014-07-01, AFS 2014:22

CE-märkning i byggprocessen

En maskin, t ex en fläkt eller pump, ska vara CE-märkt när den saluförs. Det är alltså förbjudet att tillhandahålla en sådan produkt som inte är CE-märkt. Det är också förbjudet att ta den i drift.

I byggprocessen blir CE-märkning aktuellt i två fall:

 • när två eller fler maskiner, fullbordade eller ej, byggs samman så att de för ett gemen¬ samt syfte är anordnade så att de styrs som en enhet
 • när en ”delvis fullbordad maskin”, som inte är CE-märkt, görs komplett för att tas i bruk
 • En elektrisk kopplingsutrustning, t ex ett apparatskåp, ett ställverk eller en säkringscentral, ska vara CE-märkt när den saluförs eller anländer till bygget. Om utrustningen byggs eller komplet¬ teras på plats ska den istället CE-märkas av entreprenören, även om de ingående delarna är CE¬ märkta, vilket de måste vara. Elinstallationer i övrigt ska inte CE-märkas, de följer istället na¬tionella installationsbestämmelser.

  Ett tryckkärl eller liknande ska vara CE-märkt när det saluförs eller anländer till bygget. Att platsbygga tryckkärl är sällan förenligt med säkerhetskraven och med de stränga kraven i reg¬ lerna på dokumentation. CE-märkning av en platsbyggd tryckbärande anordning förekommer sällan i vanliga byggprojekt, däremot i t ex i form av tryckbärande aggregat i energicentraler och i industrin.

  När ska en maskininstallation CE-märkas?

  En sammansatt maskin uppstår när två eller flera maskiner sammankopplas för ett gemensamt ändamål och styrs som en enhet. Det gäller även om de ingående maskinerna är CE-märkta. Ett system som bara består av en maskin, t ex ett komplett aggregat inklusive styr, ska inte CE¬ märkas ”på plats”, eftersom detta redan är gjort av leverantören.

  Riskbedömningen ska omfatta de risker som kan tänkas tillkomma genom sammankopplingen, samt även maskinens betjäningsområden och tillträdesvägar.
  Exempel: Ett fläktsystem med skilda till- och frånluftsfläktar är en sammansatt maskin. En un¬ dercentral för värme med ett flertal pumpar är normalt inte en sammansatt maskin, eftersom de olika pumparna har olika ändamål, och är inte beroende av varandra för sin funktion. Med dubbla pumpar i samma system är det dock fråga om sammansatt maskin.

  En ”delvis fullbordad maskin”, som kan utgöras t ex av en fläkt utan motor eller en kylkom¬ pressor utan kondensorsystem, får säljas utan att vara CE-märkt, men ska följas av en ”Försäk¬ran för inbyggnad”, från leverantören. En sådan maskin, kompletterad med det som saknades, måste CE-märkas innan den får tas i drift. Det är den som gör den komplett som ansvarar för CE-märkningen.

  Maskinen definieras som sagt av de delar som har gemensamt syfte och styrs som en enhet. En ventilationsentreprenad med fyra fläktsystem för olika delar av en byggnad ska därför utmynna
  i CE-märkning av fyra sammansatta maskiner. Att CE-märka hela fläktrum och liknande är inte relevant.

  Vem får CE-märka en maskininstallation?

  Vem som helst som har kompetens att konstruera eller bygga en sammansatt maskin ska anses behörig att CE-märka den. En fackman förutsätts känna till vilka regler som gäller inom hans område.
  För att CE-märka en maskin för någon annans räkning (t ex en konsult åt sin beställare eller en UE till sin TE) förutsätts en fullmakt från denne.

  När ska en maskininstallation vara CE-märkt?

  En maskin får inte tas i drift och inte användas om den inte är CE-märkt. CE-märkning är en process som innebär en upprepad riskbedömning med åtföljande riskeliminering, under projektering, utförande och driftsättning. En projektering av t ex ett ventilationssystem förutsätter att arbetsmiljöaspekterna beaktas och verifieras. En totalentreprenad riskerar att inte godkännas om CE-märkning av ingående sammansatta maskiner inte är gjord.

  Hur ska CE-märkning redovisas?

  Maskinen ska ha en tillverkningsskylt som anger dess tillverkare, en identifikation samt till- verkningsåret. På eller vid denna skylt ska symbolen finnas.

  Varje maskin ska följas av en ”Försäkran om överensstämmelse” som är ett formellt, undertecknat dokument som anger vem som ansvarar för att aktuella säkerhetskrav är uppfyllda. Några reservationer eller begränsningar i detta ansvar är sällan tillåtet. De riskmoment som påträffas vid riskbedömning måste vara avklarade innan försäkran kan undertecknas. I de fall riskbedömningen ligger i ett konsult- eller entreprenöravtal som hänvisar till AMA ska också riskbedömningen redovisas för beställaren, som ett egenkontrolldokument.

  Vad gäller för elektriska utrustningar?

  Elektriska komponenter och utrustningar som är avsedda för en spänning över 50V ska vara
  CE-märkta för att få säljas. Även produkter för lägre spänning ska vara CE-märkta, men då bara med syfte att verifiera dess EMC-egenskaper.

  En kopplingsutrustning (sammankopplade elektriska komponenter i en kapsling, ett apparatskåp e d) som helt eller delvis byggs på plats av entreprenören ska CE-märkas av denne innan den får tas i drift. En försäkran om överensstämmelse ska upprättas, men den behöver inte delges. CE¬ märkningen av en utrustning ska utgöra en garanti att alla komponenter däri är CE-märkta, och att de monterats på det sätt som komponenttillverkarna anvisat beträffande EMC-egenskaperna. Ett CE-märke ska appliceras på utrustningen, och ange namn och adress på tillverkaren (entreprenören) och symbolen

  Elsäkerheten dokumenteras på annat sätt, genom kontroll utförd enligt tillämpliga standarder, avseende hela den installation där utrustningen ingår.

  Vad gäller för trycksatta anordningar?
  CE-märkning av tryckbärande anordningar på byggplatsen är i allmänhet aktuellt i två sällsynta fall. En rörledning som är avsedd för vatten eller ånga med högre temperatur än 111°C och har dimension DN 65 eller större ska CE-märkas, likaså de flesta rörledningar med giftigt eller brandfarligt innehåll samt grövre gasledningar.

  Ett tryckbärande aggregat, t ex en hetvattencentral eller en större kylcentral med giftigt eller brännbart köldmedium i platsbyggt montage, ska också CE-märkas. CE-märkning i dessa fall är komplicerad, och bör därför ske i samråd med ett ackrediterat kon¬trollorgan.

  Vad ska CE-märkas?

  Maskindirektivet i enlighet med AFS 2008:3 anser att följande betraktas som maskin:

  Definitioner

  4§ Följande definitioner ska gälla

 • a) maskin
  -en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från en människa eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en rörlig, som är sammansatt för ett särskilt ändamål,
  -en sammansatt enhet enligt första streck satsen som endast saknar komponenter för anslutning på användningsstället eller för anslutning till en energi- eller rörelsekälla,
  -sammansatta maskiner enligt första och andra strecksatserna som är färdig för installation och som kan fungera endast om den är monterad på ett transportmedel eller installerad i en byggnad eller i en anläggning,
 • g) som för ett gemensamt syfte ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet
 • Vanliga fall där CE-märkning ”på plats” krävs:
 • Luftbehandlingssystem med flera delar, var för sig CE-märkta.
 • Luftbehandlingssystem med en del som inte är CE-märkt enligt MD.
 • Värmesystem med flera delar, var för sig CE-märkta.
 • Värmesystem med en del som inte är CE-märkt enligt MD.
 • Kylaggregat med separat kylmedelskylare eller kondensor.
 • Pumpstation med mer än en samverkande pump.
 • Maskindriven port eller dörr, rulltrappa, transportanordning.
 • Sammansatt anordning i storkök.
 • Är ni osäkra ifall CE-märkning behövs så kontakta oss gärna